REACȚIA SOCIETĂȚII LA ACȚIUNILE ȘI INACȚIUNILE SLUJITORILOR BISERICII

1959 septembrie 12– Adresarea lui Patrarean Alexei din Nisporeni împotriva acțiunilor și inacțiunilor episcopului Nectarie al Chișinăului și a întregii Moldove, care au generat situația incertă în care se afla biserica și credincioșii.

Scrisoare † Sfântă.

Pre Înalte Episcop al Chișinăului, și a toată Basarabia Nectarie. Prea înalte vedeți ci nenorociri se fac în timpul de față cu religia. Deodată s-a făcut cu Sf. Cruce și acum cu Sf. Biserici și bieții păgâni(?), ci putere are bietu norod da... Vai patriarhe arhiereu blagocin ați lăsat toate la uitări.

Bunul Dumnezeu v-au ales păstor oilor cuvântătoarei ca niști ciobani să le stăpâniți, da voi, dacă sunteți înăimiți, lăsați oile și fugiți, și înfricoșații Lupi de azi le răpesc pre ele, ce plată veți lua de Mântuitorul nu veți lua munca Iadului pentru neglijența voastră. Vedeți că până Va veni Judecata lui Dumnezeu vă așteaptă pedeapsă mare pe Alexei de la Moscova și pe Nectarie de la Chișinău, pentru ... cemâdan 2 pei de vițel jupite, ...burduh și v-am băga întrânsâli și v-am spânzura la Sari(?) ca pi Ana și Caiafa. Aceasta va fi vouă judecata pe fața pământului, vai vouă arherei cărturari, fățarnici, ... numai numele de arherei, dar nu sunteți arherei, da sunteți pierderea Bisericii. Arhierei au fost Sfinții Părinți, ei au luptat contra eresurilor, dar acum voi sunteți eresi, că voi singuri închideți bisericile, cu năravurile voastre cele spurcate, stați la scaun și jupiți bisericile și preoții, și dascălii. Mântuitorul a făcut multă călătorie pe jos, dar voi n-ați călcat cu piciorul pe pământ.

Cum Nectarie, tu ești ca o feară sălbatică, așa de iuti ești nu un leu, ci ca un crocodil asupra la toți. Vine bietul norod de pe toate drumurile să afle vreo mângâiere și când vine la voi, voi nici cu dosul nu vă uitați la bietu norod, vin sarmani oameni bătrâni să afle vreun cuvânt de bucurie, dar voi nici nu vă uitați la el. Ce vă pasă vouă, luați leafă bună, mâncați bine, beți bine, ce vă pasă? Când va veni Domnul Nostru Iisus Hristos, atuncea va face ispravă cu voi, că sunteți răi musafri, mincinoși, numai după vicleșug umblați, amăgiți lumea cu vicleșugurile voastre cele spurcati, cari vă învați dracu. Ați lepădat parancile(?) Mântuitorului și v-ați apucate de iubit partiia ...daleasc(?) cum vă iubiți trupurile și sufletul vreți să-l predeți, deci vă este mai tare de trup și de suflet, că sufletul are să dei sama de toati, Drăciile voastre, cum nu vă este milă de norodul cel di la Răciula, că este pi cale perzării, da di estelanti di pi statul locului, cum v-ați dezlipit, de Hristos. Și v-ați lipit de dracu în cine să avem noi nădejde, în cine să ne răzâmăm, dacă voi singuri mergeți prin pârloage, dar noi acești mai mici ce vom face? Cu toate ne-am dezlipit de voi, n-avem niici un pic de nădejde în voi. Eu vă rog Blgosloviți părinți să luați aminte la toate, să îndreptați lucrurile, da de nu, are să fie rău pentru voi. Blagosloviți și mă iertați.

Pe fila 3 sus altă mână în limba rusă scrie rezoluția: Сообщено т. Донцову(?) в секретариат (?). А. Мс… 12 IX 59.

Pe fila 4 în creion roșu: Перев. (ести) (?) A se traduce.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.93, f. 3-4v. Original.

1961 ianuarie 1. – Preotul Nicolae Zagnat din satul Scumpia, r-nul Fălești, dă lămurire Împuternicitului pentru afacerile BORu, Oleinik, despre învinuirile ce i se aduc în legătură cu sfințirea de fântâni în satul Scumpia, precum și despre incidentul ce s-a produs, fără știrea sa, pe timp când era bolnav de gripă (starostele Mihail Popovici ar fi bătut sâmbătă seara clopotele), aducând detalii despre ancheta ce au făcut-o autoritățile locale și de partid pe acest caz.

Aupoln(n)omocino moldavskogo ruskomu pravoslavnogo țerkovno po delami. <Împuternicitului pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse din RSS Moldovenească>.

Preotul Zagnat Nicolai Vasilievici din satu(l) Scumpia, raionu(l) Fălești.

Abisnenia <Lămurire> la actul de învinuire asupra mea.

Eu, preutu(l) Zagnat Nicolaie spun <declar> că am sfințit apa (o()feștania) în casă la Chivriga Ivan V. și el mi-a spus <zis> ca să-i sfințes o fântână. Eu i-am spus că n-am voie de <a> sfinți[t] fântâ(ne)le, asta a fost la ora 6 dimineaa și m-a(m) dus de acolo. După aceia am fost chemat de Crețu, tot pentru sfințirea apei, și acolo, iar(ăși) Crețu mi-a propus să mă du(c) la fântână, să-i sfințesc fântâna, eu i-am refuzat spuindu-i că nu se po(a)ti de sfințit fântânile și m-a(m) dus <am plecat>. După aceia am fost chemat  <de către> secretarul organizațiiei  <de> parti(d) Jidanov Alexandru, <sub motivul> cum că eu a(m) sfințit fântâna la Chivriga și Crețu, eu i-am spus <declarat> că [eu] nu sfințesc fântânile, <și că doar> [eu] la acei oameni le-am făcut sfințire de apă și mai mul(t) nimic, <ritualul l-am petrecut> în cas(ă) și <nicidecum> [nu] afar(ă). <Atunci>, el m-a întrebat, de ce mă duc [prea dimineață] <dis-de-dimineață>,  <la care> eu i-am spus, pentru c oamenii să fie slobozi  <a merge > la lucru. <Atunci> el m-a întrebat, de cce după ce mă duc de acol să strâng oamenii, ei se strâng și fac prăznuiri și petreceri, <i-am răspuns că> a(cea)sta îi priveș<te> pe oammeni. Iar, Jidanov mi-a spus <zis> că eu am fost beat, [l-a întreba cî băutur(ă) de ce-i făcut toți, toți au spu(s) da și nu pricina (textul este neclar, aparent declarantul face o traducere mot a mot din limba rusă)]. <Atunci> eu, l-am întrebat, când m-a văzut pe mine beat, <la care întrebare> el mi-a spus <declarat> că este cineva <care poate să confirme>. <Atunci> eu i-am zis, că am 4 ani și jumătate de când sun(t) î(n) Scumppia și n-am fos(t) <văzut niciodată> beat, și nici cu nim(eni) n-am băut <la> [oare în] bufet.

<Cât privește> [i-ar] cu sel sovetu <Sovietul sătesc> când mă cheamă cu trebă nu lipses nici odat(ă) <a merge >, da(r) ei mă cheamă și făr(ă) treabă, și tot mă duc. La sfârșitul lui [ianvari] <ianuarie> eu am fost bolnav de grip(ă), în timpul acela starostile Romanciuc Dumitru o chemat <a convocat> Comitetul la biserică și li-a spus că el nu poati mai mult sluji, că nu știi carte și-i bătrân. Comitetul a hotărât să dea în primire <biserica> lui Mihail Popovici, el e [cilin] <membru a comisiei de revizie> [revizionoi] și dacă a primit <să fie> staroste, când a ajuns sâmbăt(ă) s(e)ara a tra(s) colopotele, făr(ă) să <mai> întrebe de cineva. <În acea zi>, eu n-am slujit duminic(a) că eram bolnav, <iar> luni [prin] <la> telefon <am fost> [ne-o] chemat la finotdel. Marț(i) am fost la raion, dar [presedatili o trimes dejurne și ne-o chemat la sel sovet] <președintele a trimis pe omul de serviciu de ne-a invitat la sovietul sătesc>. <Atunci> nu eram acasă. Am venit seara. Mercuri dimineaț(ă) m-am dus să văd <de> ce m-au chemat, iar presedatilli și Jidanov, <care a> fost partorg <secretarul organizației de partid>, și Ivan Davidovici, care azi îi partorg, și m-au dus într-o cameră, și <au> închis ușa, <ca> să nu intre nime(nea) și <au> prins <a> striga la mine de ce dacă m-au chemat n-am venit <imediat>, i-am spus că am fost la finotdel. <Atunci aceștea au insistat, zicându-i>, o trebuit să vii cân a(i) venit <de la inspecția financiară> așa noaptea. <Și> a prins a striga, de ce am tras clopotele, eu le-am <ră>spu(n)s, eu nu știu <cine le-a tras>, și de clopoti nu răspun, starostele <răspunde>. Atunci, el <îmi> spune că nu vra să ști(e) [pe] <de> nime(nea), că dum(nea)ta ești șefu, <la care> eu i-am spus de la 1 iulie 1960 nu mai sunt șef. <Iar el mi-a zis că> nu știi nimic, <insistând> de ce am tras colopotele. În timpul (a)cel(a) a venit și starostele, a bătut în ușă că < a> auzit mare gălăgie, și nu i-a(u) dat drum(ul) <să intre>. A bătut și a do(u)a oară în uș(ă), și <ei> nu vr(o)ia(u) să-i dei drum(ul), numai striga de ce am tras clopotelel, <atunci> starostele a treia oar(ă) a prins a trage de uș(ă) și <a> bate în uș(ă), <și> mai tare, <au fost nevoiți de> i-a dat drum(ul) Jidanov. Cînd a intrat în cameră, <starostele> a prins a zice de ce strigați făr(ă) măsură la preot, dacă el nu știe nimic, și încă îi bolnav. <Iar ei i-au răspuns> noi nu știm pe nim(en)i, știm că preutul și dasclul sunt capii biserici(i) și de ce trag clopotul, <atunci> starostele <a zis, că eu> [spunea] am tras clopotu(l) și cheamămă pe mine. Ei nu mai sunt <conducătorii bisericii> di(n) an, de <la> 1 iulie, după ordinul celor mai mari. <Atunci> Jidanov a întrebat cine e mai mare, starostile a spus, arhierei(ul) și ministru. <Atunci> Jidanov a întrebat, tu știi cini îi ministru, starostili a spus nu știu. Jidanov a spus noi îl știm cine este, Oleinik, [Oleinik]. <Iar> prisidatili a spus preutu și dascalu să <se> duc(ă) acas(ă) și diseară iar(ăși) să vi(e), <iar> starostele să rămâie. Iar seara ne-am dus cu toții și iar de clopoti a prins a vorbi, eu, preutu (a)m zis, eu sunt bolnav spune ce de făcut <mai departe>. Prisidatili, <atunci> a zis să faci slujbă, d-ar dacă tot a trage clopotu(l) să nu faci slujbă, de-atuncea nu s-a mai tras colpotile.

Adică Jidanov Alixandru, fost partorg, astăzi a intrat <ca> prisida(te)li <de> colhoz[ului], Ivan Davidovici, cari azi îi partorg, presedatili sel sovet, direct(or)ul școli(i).

Mai de multt mai multi ori mă cheeamă și îmi zice mie că eu trebuie să plec din satu(l) Scumpia, să mă duc unde am cre(s)cut, dac(ă) eu nu m-oi duci, spunndu(-mi) că ei (v)or lua alte măsuri.

Св. Н.В. Загнат. <Sf. N.V. Zagnat>.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 12-23v. Original.

_________________

*După cum se vede din ductul lămuririi, reiese că aceasta a fost redactată de un vorbitor de limbă rusă, cel mai probabil este scrisă de unul dintre locuitorii satului ce făceau parte din cadrul Comitetului bisericesc.

1959. După evenimentele de la Răciula: Adresare patriarhului Alexie, prin care îi sunt aduse acuzații că, fiind în fruntea Bisericii, nu se implică întru sprijinirea credincioșilor, de asemenea autorul face referire la incidentul de la Răciula, cât și la procesul de închidere a bisericilor din Bolțun și Iurceni, r-nul Nisporeni.

Împuternicitului.

Traducere din moldovenește.

Înalt preasfințite,

Ați lăsat turma lui Hristos și lupii prădalnici fură oile, de ele nu-și face grijă nimeni. Când va veni Hristos, ce răspuns îi Ve-ți da? Dumneavoastră doar formal sunteți Patriarh, în loc să ne apărați, dați dispoziții ca să fie scoase crucile și să fie închise bisericile.

Ce fel de Patriarh sunteți, pe cine avem noi în calitate de arhierei, blagocini, preoți? Vă bateți capul numai de mâncare, cărturari fățarnici, primiți leafă, suntem asupriți foarte crunt, iar însuți nu ne ajutați.

Cum vă veți arăta în fața lui Dumnezeu? Dar iată că Sfinții Părinți au suportat chinurile și diferite neajunsuri pentru Sf. Biserică. Cum nu vă este milă Dumneavoastră de Biserica noastră, care ne hrănește sufletele? Domnul nostru Iisus Hristos a mers foarte mult pe pământ și a vărsat sângele Său pentru Sf. Biserică, dar voi o distrugeți. Într-o singură săptămână 5 mănăstiri și multe biserici, iar Dumneavoastră nici nu vă bateți capul.

V-a dat Dumnezeu daruri frumoase, iar Dumneavoastră le-ați ascuns în pământ. Ce putere au oamenii, dacă Dumneavoastră nu îi sprijiniți, dar poporul suferă, nu primește niciun ajutor de la Dumneavoastră, asemeni ca și în satul Răciula, vai ce nenorocire a suferit bietul popor. Acolo au fost sparte icoanele și și-au bătut joc de podoabele bisericii. Oarecum nu Vă este milă de aceste lucruri?

Dacă Dumneavoastră ați fi dorit să luați măsuri întru apărarea Bisericii, atunci Dumnezeu V-ar fi ajutat, cât și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, v-ar fi acoperit pe Dumneavoastră cu sfântul omofor. Luați arma credinței și mergeți împotriva dușmanilor.

Dacă nu veți face aceasta atunci diavolul își va bate joc de Dumneavoastră.

În satele Bolțun și Iurceni, r-nul Nisporeni au fost închise bisericile. În Bolțun au luat Sf. antimis și l-au predat la Eparhie, iar pe cel de la Iurceni l-au luat și oficiau servicii la Bolțun, iar după aceasta a fost ridicat și acesta, acum ambele biserici sunt închise.

Altă mână: Conform cu originalul. A. Must... m.p.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.93, f. 5. Copie.

Secret.

Nr. 21. 31/V 1954.

Către Conducătorul Secției propagandă și agitație al CC al PC din Moldova, tov. K. U. Cernenko.

Ieri, 30 mai 1954, în timpul slujbei religioase de la Catedrala din Chișinău, o femeie necunoscută s-a apropiat de protodiaconul catedralei Rotaru T.D. și i-a înmânat o scrisorică pentru a fi transmisă episcopului Nectarie.

Rotaru T.D., fiind în catedrală, fără a o citi, a transmis-o episcopului Nectarie, după cum fusese rugat de către acea necunoscută.

Această scrisoare s-a dovedit a fi obscurantistă, cu conținut antisovetic provocator, după tipul acelor scrisori care sunt răspândite în rândul populației de către susținătorii bisericii obscurantiști, cu scopul de a ridica nivelul de religiozitate, pentru a implanta diferite superstiții, de asemenea, a inventa și răspândi zvonuri și invenții antisovietice și provocatoare.

Astăzi, la 31 mai 1954, această scrisoare, din ordinul episcopului Nectarie, mi-a fost transmisă de către protodiaconul Rotari T.D.

Din informațiile neverificate de care dispun, asemenea tipuri de scrisori obscure și provocatoare sunt răspândite și prin sate, în special în r-nul Kotovski. Despre aceasta am fost informat personal de episcopul Nectarie. La întrebarea să concretizeze localitățile r-nului Kotovski, în care au avut loc asemenea incidente, mi-a răspuns evaziv că nu cunoaște anume unde, dar despre aceasta a fost informat de persoanele ce au fost în audiență la el. Cine sunt acele persoane nu mai cunoaște și nu mai ține minte de unde sunt.

Acest incident ne dă de bănuit că se consolidează activitatea preoțimii (popimii) și a susținătorilor bisericii, iar pe de alta despre faptul că se desfășoară o slabă activitate antireligioasă în rândul populației de către organizațiile de partid și a celor sovietice (ale administrației locale).

Informându-Vă, concomitent Vă transmitem spre atenție menționata scrisoare în copie.

Anexă: o filă.

Împuternicitul pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS, pentru RSSM, P. Romenski.

S-au dactilografiat 2 exemplare.

Executor P.R(omenski).

DGAN ANA, F. 3046, inv. 2, d. 12, f. 50. Copie.

F.D. (cca. 1954) Scrisoare sfântă care a fost primită de către episcopul Nectarie (Grigoriev) prin protodiaconul G.D. Rotari de la Catedrala din Chișinău, care cel dintâi a fost transmis-o lui A.Oleinik, Împuternicitul pentru afacerile BORu

Copie.

Scrisoare sfântă.

Un băiat de 12 ani a povestit că a văzut la malul mării stătea un om în rasă albă. El zicea, rugați-vă Domnului de două ori pe zi.

El mai spunea că la 12 iunie, anul 1956, se va începe un război, marea se va acoperi de sânge și nu va lumina soarele. Rugați-vă Domnului și nu-L uitați pe Dumnezeul nostru Iisus Hristos și pe Preasfânta Născătoare.

După aceasta va mai rămâne pe Pământ o treime din populație. Cine va păstra această scrisoare, acela va fi salvat în numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh. Amin.

Copii, ascultați și transmiteți mamelor voastre. Povestiți tuturor și transmiteți prin case, sau prin oficiile poștale în diferite direcții. Dacă o veți face, veți fi fericiți. Cine va transcrie această sfântă scrisoare de nouă ori, acela peste 30 de zile va primi o mare fericire.

O familie a transcris-o, dar nu a răspândit-o și s-a îmbolnăvit cu o boală incurabilă. Nu vă temeți, transcrieți această scrisoare. Ea se va răspândi în toată lumea. Amin.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 2, d. 12, f. 49. Copie.

Selecția, descifrarea și traducerea textelor: Teodor Candu, dr., conf. univ., MNEIN.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu