RECENZAREA ARTICOLELOR PROPUSE PENTRU PUBLICARE

            Materialele parvenite de la autori sunt acumulate de către secretarii de redacţie ale celor două fascicule (Etnografie și Muzeologie, Științele Naturii), după care se prezintă redactorului ştiinţific. Acesta le examinează și le propune pentru discutare și aprobare Colegiului de redacţie. Este obligatorie aplicarea procedurii de blind peer-review (evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol, fără a cunoaște autorul articolului). Recenzarea  articolelor ştiinţifice este anonimă.

            Colegiul de redacţie este responsabil de recenzarea lucrărilor. Selectarea recenzenţilor se face de către Colegiul de redacţie dintre specialiștii în domeniu recunoscuți din Republica Moldova și de peste hotare. Cel puțin una dintre recenzii este externă (provine de la o altă instituție științifică decât MNEIN). Pentru înlesnirea procesului de elaborare a recenziilor sunt prevăzute fişe-model de recenzare a lucrărilor ştiinţifice.

RECENZIE

la articolul (DENUMIREA ARTICOLULUI)  

propus spre publicare în  Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie

Nr.CriteriiConcluzii
1.În ce măsură conținutul și abordarea se încadrează în politica editorială și în conceptul revistei ca fiind una axată pe probleme științifice de o largă rezonanță fundamentală și aplicativă 
2.Formularea adecvată a titlului articolului (concizie, concordanță cu conținutul) 
3.Respectarea structurii inerente unui articol științific: rezumatul (în engleză și română), cuvintele-cheie, introducere, metodele şi sursele, rezultatele obținute și discuții, concluzii, referinţe bibliografice. 
4.Relevanța rezumatului (informativ, consistent, pune în evidență conținutul integral al articolului) 
5.Calitatea ştiinţifică a articolului 
6.Stilul de exprimare (claritate, accesibilitate, respectarea regulilor gramaticale) 
7.Prezentarea grafică, raționalitatea includerii fotografiilor, figurilor și tabelelor, corespunderea acestora temei abordate 
8.Bibliografia (surse relevante, de dată recentă la subiectul studiat) 
9.Recomandări autorului 
10.Recomandări editorului  ● Acceptat
Acceptat condiţionat (observaţii)
Respins

            Recenzent (numele, prenumele, titlul științific)       

            Semnătura recenzentului și ștampila instituției

            Data                                                              

   Articolele vor include obligatoriu componentele specifice unei lucrări ştiinţifice: introducere, argumentarea actualității temei, a noutății și originalității ideilor autorului, utilizarea limbajului de specialitate și a metodelor de cercetare proprii domeniului de studiu, analiza materialului factologic, discutarea rezultatelor obţinute, concluzii, bibliografie.

Elementele de noutate și originalitate ale articolelor vor consta în:

(a) noutatea problematicii și abordării formulate;

(b) noutatea metodologiei și viziunii cercetătorului;

(c) utilizarea surselor inedite sau insuficient valorificate științific;

(d) valorificarea contribuțiilor predecesorilor și racordarea propriilor cercetări la obținerea noilor rezultate.

            Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse mai sus vor fi respinse.

           Din Regulamentul editării revistei științifice de profil a MNEIN „Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Serie nouă”.